นายสุรชัย วงศ์สมัน เลขานุการฯ กอจ. ชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน และนายประทีป สุขวิเศษ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล เข้าร่วมตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ปี ๒๕๖๗

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรชัย วงศ์สมัน เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสุมาน สุไลมาน และนายประทีป สุขวิเศษ ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ปี ๒๕๖๗ ณ บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นายคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ เฟ็นดี้ ผู้ช่วยหัวหน้างานต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์ประยูร ลีลางามวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหาร และนายสัตวแพทย์มาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

       ตามที่ผู้ประกอบการโรงเชือดสัตว์ฮาลาลได้เข้าสู่ระบบการเชือดสัตว์เพื่อการส่งออก โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินโรงเชือดเพื่อการส่งออกสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออก แม้จะส่งไปในกลุ่มประเทศใดก็ตาม เพื่อคงคุณภาพการส่งออกสินค้าฮาลาลและพัฒนาตามข้อกำหนดการส่งออกใหม่ ๆ ที่มีขึ้น การตรวจประเมินจะเน้นเรื่องของมาตรฐานฮาลาลและความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก