คณะกรรมการจังหวัด

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
รองเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายทะเบียนและสถิติ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายประเมินผล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
ฝ่ายนิติการ