การประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยอิหม่ามประจำมัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครบกำหนดตามวาระดำรงตำแหน่งหกปี ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เพื่อมิให้เป็นช่องว่างในการปฏิบัติงานของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

นายประสิทธิ์ หวังเกษม ได้เสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก จึงทำให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มีรายชื่อดังนี้


๑. นายสงบ โซ๊ะเฮง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๒. นายธนาภิวัฒน์ ขำวิไล ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๓. นายวีระ ตอฮา ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๔. นายธนบดินทร์ ขำหลี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๕. นายอารุณ วุสกรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๖. นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย


๗. นายสุรชัย วงศ์สมัน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๘. นายประสิทธิ์ หวังเกษม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๙. นายฟารุด ซาฟีอี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๐. นายสมเจตน์ หะซัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๑. นายอานัศ บินยามัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๒. นายนรินทร์ กาญจนะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๓. นายสุมาน สุไลมาน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๔. นายสนาน ยอมิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๕. นายอาบีดีน เชยเอี่ยม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๖. นายสมาน สุหร่าย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๗. นายมุมิน มะห์มูดี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๘. นายสุเมศ ขันตี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๑๙. นายประทีป สุขวิเศษ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๒๐. นายประจักษ์ หมัดรอ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี


๒๑. นายเกรียงศักดิ์ สะหะมาน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี