นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off ลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดชลบุรี ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษา ศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยืดหลักทางศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรมภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย