โครงการ “อบรมสัมมนาฝ่ายส่งเสริมการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง การอบรมสัมมนาครูสอนอัลกุรอ่านและฟัรดูอีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอารุณ วุสกรี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมสัมมนาฝ่ายส่งเสริมการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง การอบรมสัมมนาครูสอนอัลกุรอ่านและฟัรดูอีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” โดยมี นายอานัศ บินยามัน คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฮุดั้ลลินนาซ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.อับดุลฮะมี๊ด ดาราฉาย เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) การเรียนรู้ ศิฟาตและมะคอริญุลฮุรูฟจากซูเราะห์ฟาติฮะห์ และการแบ่งปันประสบการณ์จากครูผู้สอน

          ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ได้แก่ ครูสอนอัลกุรอ่านและฟัรดูอีน ๓๐ มัสยิดทั่วจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นแผนงานการอบรมด้านส่งเสริมการศึกษาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลามให้เกิดความถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ให้ครูสอนอัลกุรอ่านและฟัรดูอีน ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการสอนและมีทักษะในการบริหารจัดการด้านการสอนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป