นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ การพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ในการจัดเยาวชนไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น ๑ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม

 

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน ๔๐ รุ่น โดยคัดเลือกเยาวชนจากพื้นที่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้อยโอกาสทางการศึกษา ยากจน กำพร้า และกำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์จาก กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี สมุทรปราการ สระบุรี และอ่างทอง เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และพัฒนาแนวคิด ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต เข้าพำนักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามและครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาพุทธ ในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม รุ่นที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้ " ได้จัดสรรจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ที่เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๔๑ ครอบครัวศาสนาอิสลาม จำนวน ๗ ครอบครัว (เยาวชนชาย ๓ ครอบครัว เยาวชนหญิง ๔ ครอบครัว) ครอบครัวศาสนาพุทธ จำนวน ๖ ครอบครัว (เยาวชนชาย ๓ ครอบครัว เยาวชนหญิง ๓ ครอบครัว) รวม ๑๓ ครอบครัว