ประกาศจุฬาราชมนตรี

    เรื่อง แนวทางและวิถีปฎิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019