ทำเนียบมัสยิด

บ่อทอง

มัสยิดเอี๊ยะซานุ้ลอิบาดะห์ (บ้านเนินหิน)

ทะเบียนเลขที่ 16 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2515 อิหม่ามคนแรก นายเสล๊บ แอดำ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมาน ตะเคียนโต

More...
พนัสนิคม

มัสยิดดารุสซิดดีกีน (หนองเม็ก)

ทะเบียนเลขที่ 17 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2515 อิหม่ามคนแรก นายประดิษ หะรีเมา อิหม่ามคนปัจจับัน นายรุณ เดวีเลาะ

More...
พนัสนิคม

มัสยิดอัลฮุซนา (บ้านบ่อน้ำ)

ทะเบียนเลขที่ 18 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2516 อิหม่ามคนแรก นายชม วงศ์สมัน อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสุรชัย วงศ์สมัน

More...
พนัสนิคม

มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน (บ้านหนองกะเฉด)

ทะเบียนเลขที่ 19 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2520 อิหม่ามคนแรก นายมะวี สะหะมัน อิหม่ามคนปัจจุบัน นายอับดุลเลาะห์ ดาแอ

More...
พนัสนิคม

มัสยิดดารุสซอลีฮีน (สุเหร่าเขียวไร่เสธ์)

ทะเบียนเลขที่่ 20 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2522 อิหม่ามคนแรก นายสะและ สุขเขียว อิหม่ามคนปัจจุบัน นายโยธิน สุขเขียว

More...
บางละมุง

มัสยิดดารุ้ลอับร๊อร (ซอยเนินพลับหวาน)

ทะเบียนเลขที่ 21 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 อิหม่ามคนแรก นายอารีย์ สุขประเสริฐ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมาน สุหร่าย

More...
ศรีราชา

มัสยิดอัล-อิตติฮาต (เขาขยาย)

ทะเบียนเลขที่ 22 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2525 อิหม่ามคนแรก นายเฉลียว แดงแสง อิหม่ามคนปัจจุบัน นายประสิทธิ์ หวังเกษม

More...
บางละมุง

มัสยิดแช็คมูฮำหมัดอาลี (ซอยสนามกอล์ฟ)

ทะเบียนเลขที่ 23 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2526 อิหม่ามคนแรก นายเฮม โตลอย อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสุมาน สุไลมาน

More...
บางละมุง

มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม (บ้านมาบสอง)

ทะเบียนเลขที่ 24 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2530 อิหม่ามคนแรก นายสมาน แจ่มสว่าง อิหม่ามคนปัจจุบัน นายซูรียี เต๊ะฮาลัง

More...
บ่อทอง

มัสยิดดารุ้ลอีมาน (บ้านเขาห้ายอด)

ทะเบียนเลขที่ 25 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2537 อิหม่ามคนแรก นายบุญชู เซ็นสุรีย์ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายรอสีด เฟ็นดี้

More...
บางละมุง

มัสยิดดารุ้ลฟาอีซีน (ซอยสนามกอล์ฟ)

ทะเบียนเลขที่ 26 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2540 อิหม่ามคนแรก นายสง่า ซาฟีอี อิหม่ามคนปัจจุบัน นายฟารุด ซาฟีอี

More...
ศรีราชา

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (พันเสด็จใน)

ทะเบียนเลขที่ 27 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2542 อิหม่ามคนแรก นายนรินทร์ กาญจนะ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายนรินทร์ กาญจนะ

More...
สัตหีบ

มัสยิดอัลฮูดา (บ้านเตาถ่าน)

ทะเบียนเลขที่ 28 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2547 อิหม่ามคนแรก นายสวัสดิ์ จีนโห้ อิหม่ามคนปัจจุบัน นายสมเจตน์ หะซัน

More...
บางละมุง

มัสยิดนูรุ้ลมูก๊อรรอบีน (บ้านโรงโป๊ะ)

ทะเบียนเลขที่ 29 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อิหม่ามคนแรก นายซาคาน สวัสดี อิหม่ามคนปัจจุบัน นายซาคาน สวัสดี

More...
บางละมุง

มัสยิดอัลฟุรกอน (ซอยเนินพลับหวาน)

ทะเบียนเลขที่ 30 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 อิหม่ามคนแรก นายดอเล๊าะ นิมา อิหม่ามคนปัจจุบัน นายดานาม แสงสี

More...