มัสยิดอัลอิตติฟากียะห์ (บ้านหนองกะพงษ์)

เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   084-8667631

ทะเบียนเลขที่ 1

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2493

จำนวนสัปปุรุษ 663 คน

ชื่ออิหม่ามนายวิชิต เตาฟิก
ชื่อคอเต็บนายอานัศ บินยามัน
ชื่อบิหลั่นนายรังสรรค์ เดวีเลาะห์

รายชื่อกรรมการ

นายชลิต เส็งทอง
นายดาริส กอเซ็ม
นายปราโมทย์ มาเลิศ
นายเทวา แสงทองคำ
นายสายันต์ เกษมสุขว่าที่ ร.ต. ปิยพจน์ ทรงเต๊ะ
นายกิจติศักดิ์ ฮานาฟี
นายกฤษดา หวังประเสริฐ
นายสุริยา นิลขำ
นายประยงค์ รักวงศ์
นายสมศักดิ์ บุญมากนายเอกลักษณ์ มณฑากลีบ

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

กรรมการหมดวาระ วันที่ 22 กรกฎาคม 2570