มัสยิดอัลอิตติฮาดียะห์ (บ้านหนองพรหม)

เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   061-4484814

ทะเบียนเลขที่ 2

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2493

จำนวนสัปปุรุษ 280 คน

ชื่ออิหม่ามนายมุมิน มะห์มูดี้
ชื่อคอเต็บนายประเสริฐ จิตติยาพันธ์
ชื่อบิหลั่นนายภาคิน บินหะซัน

รายชื่อกรรมการ

นายยิบรีล มะห์มูดี้นายธีรวัฒน์ มะห์มูดี้
นายสุรสิทธิ์ บินหะซันนายสมัชชา มะห์มูดี้
นายจักรกฤษณ์ สว่างตรีเนตรนายสมาน ดาราฉาย
นายประทิพย์ พวงผกานายมานพ มะตัง
นายทวีศักดิ์ สว่างตรีเนตรนายชูชาติ แสงอรุณ
นายนเรศ ห้วยลำดวนนายศุมลวันท์ อ้วนพรหมมา

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

กรรมการหมดวาระ วันที่ 16 กรกฎาคม 2569