มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (พัทยากลาง)

เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   098-3625191

ทะเบียนเลขที่ 3

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2495

จำนวนสัปปุรุษ 1,662 คน

ชื่ออิหม่ามนายสมบูรณ์ พัดเย็นใจ
ชื่อคอเต็บนายประทีป สุขวิเศษ
ชื่อบิหลั่นนายเผด็จ วันซุนตอน

รายชื่อกรรมการ

นายสถาพร เจริญสุขนายราเมศ บุญมาเลิศ
นายสุรินทร์ ยิ้มใยนายการีม เดวีเลาะ
นายวราวุฒิ ซลามเต๊ะนายนราเดช โต๊ะมุดบำรุง
นายวิทยา บุญเสริมนายศักดิ์ชัย ลงสุวรรณ์
นายยอดชาย วงษ์บริสุทธิ์นายธวัช รัชนีกร ณ อยุธยา
นายอภัย และมิตรนายยาลี พรมกลิ่น

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กรรมการหมดวาระ วันที่ 29 มิถุนายน 2571