มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (พัทยากลาง)

เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   098-3625191

ทะเบียนเลขที่ 3

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2495

จำนวนสัปปุรุษ 1,662 คน

ชื่ออิหม่ามนายสมบูรณ์ พัดเย็นใจ
ชื่อคอเต็นายประทีป สุขวิเศษ
ชื่อบิหลั่นนายเผด็จ วันซุนตอน

รายชื่อกรรมการ

นายสถาพร เจริญสุขนายราเมศ บุญมาเลิศ
นายสุรินทร์ ยิ้มใยนายสำราญ พัดเย็นใจ
นายวราวุฒิ ซลามเต๊ะนายนราเดช โต๊ะมุดบำรุง
นายวิทยา บุญเสริมนายสะมะอูน หวังสะอิ๊ด
นายสุไฮมี มูฮำหมัดกาเซ็มนายชวลิต พลีขันธ์
นายอภัย และมิตรนายธวัช  รัชนีกร ณ อยุธยา

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2562

กรรมการหมดวาระ วันที่ 21 ธันวาคม 2566