มัสยิดฮี่ดาย่าตุสซาลีกีน (ต้นกะบก)

เลขที่ 129/40 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   094-4148704

ทะเบียนเลขที่ 4

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2495

จำนวนสัปปุรุษ 1,370 คน

ชื่ออิหม่ามนายประจักษ์ หมัดรอ
ชื่อคอเต็บนายไพโรจน์ มั่นดี
ชื่อบิหลั่นนายเสกสรรค์ เจ๊ะมะ 

รายชื่อกรรมการ

นายสายันต์ แจ่มมินนายชาลี เอี่ยมอร่าม
นายศักรินทร์ นิมานายอามีน เลาะมุด
นายปรีชา โซ๊ะพิทักษ์
นายณัฐธี ลีบำรุง
นายสมชาย ฉิมวิเศษนายวันชัย ลีบำรุง
นายวินัย ลีบำรุงนายอาณัติ แจ่มมิน
นายวิรัตน์ แดงมณี
นางสาวดวงหทัย หวังยอ

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2566

กรรมการหมดวาระ วันที่ 4 มีนาคม 2570