มัสยิดนูรุลยากีน (เนินพลับหวาน)

เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   089-5440110

ทะเบียนเลขที่ 5

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2496

จำนวนสัปปุรุษ 2,735 คน

ชื่ออิหม่ามนายสงบ โซ๊ะเฮง
ชื่อคอเต็บนายดำรงค์ โซ๊ะเฮง
ชื่อบิหลั่นนายวัฒนา มหิงพันธ์

รายชื่อกรรมการ

นายสมพงษ์  เล็มเละนายสุชาติ  รื่นอากาศ
นายไพโรจน์  ยุทธนาวานายไพบูลย์  บิลสะเล็ม
นายราเชน  ยุทธนาวานายประเสริฐ  ผ่องใส
นายสมศักดิ์  แป๊ะสมันนายสิทธิชัย  ยุทนาวา
นายดนเล๊าะห์ โซ๊ะเฮงนายชาญวิทย์  คล้อยวิถี
นายฮาหมัด  เซ็นสุรีย์ นายอดุลย์  วังชัง

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 

กรรมการหมดวาระ วันที่ 7 ธันวาคม 2570