มัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี

เลขที่ 17/40 หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   095-2390541
ทะเบียนเลขที่ 8
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2499
จำนวนสัปปุรุษ 424 คน
ชื่ออิหม่ามนายสุวัฒน์ กูบกระบี่
ชื่อคอเต็บนายรอมัด แสงมาน
ชื่อบิหลั่นส.ต.สุธิน เราะหมัด
รายชื่อกรรมการ
นายน้อย แตงสวัสดิ์นายการุณ บุญมาเลิศ
นายอัครเดช งามสมชาตินายอิบรอเฮง มะยี
นายคชา ภัทรนวกิจนายจักรี ไทรทอง
นายอุมัคคาน ปาทานนายวีระพล ปาลาเล
นายปฎิภาน ภัทรนวกิจนายศักรินทร์ ประทาน
นายเรืองศักดิ์ ประทานนายสัญชัย สมพงษ์ 
กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
กรรมการหมดวาระ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2571