มัสยิดนูรุลฮิดายะห์ (บ้านเกาะกลาง)

เลขที่ 151 หมู่ที่ 2 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   083-9894662

ทะเบียนเลขที่ 9

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2501

จำนวนสัปปุรุษ 1,548 คน

ชื่ออิหม่ามนายธนบดินทร์ ขำหลี
ชื่อคอเต็บนายประสิทธิ์ นิภาพรรณ
ชื่อบิหลั่น
นายสวัสดิ์ หวังเจริญ

รายชื่อกรรมการ

นายอุทัย เดวีเลาะนายชัยสิทธิ์ เอี่ยมประดิษฐ์
นายกฤษฎา ขำหลีนายนิคม เจจือ
นายยาอุสมาน นิภาพรรณนายสุนทร ละแมสะอัด
นายณรงค์ แสงสุขนายทนงศักดิ์ หวังเจริญ
นายณัฐวุฒิ สุขสบาย
นายมานิตย์ เดวีเลาะห์
นายสมศักดิ์ ยามันสะบีดีนนายสะและ บุญมาก

กรรมกรดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

กรรมการหมดวาระ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569