มัสยิดดารุ้ลยันนะห์ (บ้านเกาะโพธิ์)

เลขที่ 336 หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240   080-3052711

ทะเบียนเลขที่ 12

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2511

จำนวนสัปปุรุษ 327 คน

ชื่ออิหม่ามนายอารุณ วุสกรี
ชื่อคอเต็บนายธีรวัฒน์ จิตต์ถวิล
ชื่อบิหลั่นนายณรงค์ วุสกรี

รายชื่อกรรมการ

นายบรรจง รักวงศ์
นายสมัย เฟ็นดี้
นายสงวน สุลง

นายสมศักดิ์ สุลง

นายประมูล ผ่องแผ้ว
นายสุวพงษ์ มะระเฮน
นายตอริก มาหะนับ
นายชาตรี บู่ทอง
นายชินวัฒน์ ทองสว่าง
นายศักดา นิลอร่าม
นายสุริยนต์  แสงสว่าง
นายนิกร ทรงศิริ

กรรมการดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 2565

กรรมการหมดวาระ วันที่ 15 ตุลาคม 2569